(GDPR) Ochrana osobných údajov 
Informácie o spracúvaní osobných údajov na www.mydlatamara.sk

Pravidlá ochrany súkromia podliehajú obchodným podmienkam uvedeným na týchto webových stránkach. Tieto pravidlá popisujú ako Záujmové Združenie Rodina chráni a používa informácie, ktoré jej poskytnete pri používaní stránok internetového obchodu. Vaše údaje, použijeme len takým spôsobom, ktorý je tu popísaný a je v súlade s týmito pravidlami. Čas od času pravidlá aktualizujeme. Aktuálna verzia je vždy zverejnená na týchto stránkach. Informácie a zásady o ochrany osobných údajov uvedených na týchto stránkach vychádzajú z platnej legislatívy SR, podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.mydlatamara.sk je:

Záujmové Združenie Rodina, Okružná 20, 917 01 Trnava
email: mydlatamara@gmail.com
tel.číslo: 0948 028 738
IČO: 36093173
DIČ: 2021591957

Prevádzkovateľ neurčil konkrétne zodpovednú osobu za spracovávanie osobných údajov. Dovoľujeme si Vás však uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, alebo s nimi prídu do kontaktu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a sú poučení o bezpečnostných opatreniach, ktorých porušenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. 

Internetová stránka www.mydlatamara.sk spracováva a používa osobné údaje, predovšetkým v súvislosti s vybavením objednávky za účelom doručenia tovaru. Nerozosielame newsletter, nevytvárame registrácie užívateľov, a neprevádzkujeme vernostný zákaznícky system. Na stránkach sa nepoužívajú cookies a technické nastavenie pre zber štatistických dát. Technickú podporu e-shopu zabezpečuje spoločnosťou Webnode AG, ktorej politika je v súlade s predpismi GDPR. 

Spracovanie a poskytnutie osobných údajov cez vytvorenie objednávky.
Pre úspešné odoslanie príspevku nášmu Združeniu spracovávame Vaše osobné údaje ako: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, korešpondenčná adresu (ulica a číslo, mesto, PSČ), prípadne inú adresu pre doručenie a IP adresu, z ktorej bola vytvorená objednávka. Ak objednávate ako firma/živnostník spracúvame tiež nasledovné údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH. Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie a doručenie Vašej objednávky. Sú tiež nevyhnuté pre vystavenie faktúry a účtovníctvo. IP adresa, z ktorej bola vytvorená objednávka sa ukladá z dôvodu našej ochrany pred podvodnými objednávkami. Právnym základom získavanie osobných údajov je oprávnený záujem.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám.
Pre zaistenie niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: Slovenská pošta, a.s., alebo Slovak Parcel Service s.r.o, Zásielkovňa.sk  - na zabezpečenie dopravy vašej objednávky, VUB Banka - na zabezpečenie platby vašej objednávky, Webnode AG, ktorej služby využívame k prevádzke nášho internetovej stránky.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, za účelom spravovania faktúr, účtovných dokladov, alebo vybavenie objednávok, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po roku, v ktorom ste vytvorili objednávku (to je doba, počas ktorej sme zo zákona povinní archivovať účtovné doklady). 

Spracovanie osobných údajov cez Kontaktný formulár.
Vaše osobné údaje, ako meno, telefónne číslo, korešpondenčná adresa a emailová adresa poskytnuté v kontaktných formulároch na našej stránke slúžia pre komunikáciu s Vami a vybavenie vášho príspevku. Odoslaním formulára a poskytnutím údajov dávate súhlas na ich spracovanie. V prípade, že si neželáte, aby sme takto získané Vaše osobné údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás písomne na adresu Záujmové Združenie Rodina, Okružná 20, 917 01 Trnava alebo elektronicky e-mailom na mydlatamara@gmail.com.

Máte kedykoľvek právo
na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu osobných údajov, prenosnosť údajov, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne na adresu Záujmové Združenie Rodina, Okružná 20, 917 01 Trnava alebo elektronicky e-mailom na mydlatamara@gmail.com.

Na Vašu žiadosť odstránime z našich informačných systémov všetky osobné údaje, na ktorých spracúvanie ste predtým udelili svoj súhlas. Vymazať nemôžeme tie údaje (sú spracúvané na základe plnenia zmluvy), ktoré sme podľa iných platných zákonov povinní uchovávať (záruka, účtovníctvo, archivácia).

Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s vyššie uvedenými právami, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. O akýkoľvek zmenách týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov, alebo ich poskytovania tretím stranám Vás budeme informovať na týchto stránkach.